Semalt, ygtybarly maglumatlary çykarmak hyzmatlaryny onlaýn tapmak üçin 4 maslahat berýär

Maglumatlary çykarmak üznüksiz prosesdir - näçe köp öwrenmäge synanyşsak, yzygiderli bazary we hemişe üýtgeýän tendensiýalary aýdyň suratlandyrmak mümkinçiligimiz şonça köp bolar. Torda köp sanly maglumat çykarmak hyzmatlarynyň bardygyny bellemek ygtybarly, olaryň käbiri kärhanalar üçin amatly, beýlekileri aýratyn programmistler we mazmun kuratorlary üçin iň amatlysy. Kompaniýalar, kiçi ýa-da uly bolsun, bu maglumatlary çykarmak ýa-da web gözlemek hyzmatlaryndan peýdalanyp, internetden peýdaly maglumatlary ýygnamak, potensial müşderileri nyşana almak, degişli satuw we marketing usullaryny oýlap tapmak ýa-da durmuşa geçirmek, önümlerini ýa-da hyzmatlaryny ösdürmek ýa-da öňe sürmek üçin ulanýarlar. internetde. Bu ýerde onlaýn maglumatlary ygtybarly çykarmak üçin käbir maslahatlary paýlaşdyk.

Maslahat # 1: Iş maksatlaryňyzy kesgitläň:

Ilki bilen, iş maksatlaryňyzy kesgitlemeli we ertir nämä ýetmek isleýändigiňizi anyk görkezmeli. Mysal üçin, elektron söwda web sahypasyny döreden bolsaňyz, eBay, Alibaba we Amazon ýaly saýtlardan maglumat alyp bilersiňiz. Nyşana almak üçin, import.io, Kimono Labs we Octoparse ýaly web sahypalary iň amatly gurallardyr. Businessöne iş maksatlaryňyzy we netijeleriňizi anyk bilýänçäňiz, maglumat çykarmak hyzmatyny saýlamaly dälsiňiz.

Maslahat # 2: Maglumat çykarmak hyzmatyny paýhasly saýlaň:

Maglumatlary almak prosesi dürli şahalara bölünýär we talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza görä maglumat çykarmak hyzmatyny saýlamaly. Mysal üçin, esasy şertiňiz onlaýn marketing üçin potensial müşderileriň e-poçta salgylaryny we telefon belgilerini almak bolmaly. Bu maglumatlary ýygnamak üçin e-poçta çykaryjy dogry guraldyr. Bu hyzmat bilen, telefon we faks belgilerini, müşderileriňiziň e-poçta salgylaryny aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz we dünýädäki potensial müşderileri nyşana alyp bilersiňiz. Bu maglumatlar ýygnanandan soň, ony CSV ýa-da JSON faýllaryna eksport edip bilersiňiz we derrew marketing kampaniýasyna başlap bilersiňiz.

Maslahat # 3: Internetde has köp maglumat:

Webde köp mukdarda maglumat bar we has köp maglumat almak üçin ygtybarly maglumat çykarmak hyzmatlaryndan peýdalanmaly. Bu, ýaryşda galmaga kömek eder we haýsy açar sözleriň nyşana alynýandygy barada düşünje berer. Mundan başga-da, Google-yň iň gowy görýän zady we dürli web sahypalarynyň sanawy barada düşünje alyp bilersiňiz. Mozenda ýaly maglumatlary döwmek hyzmaty maglumatlary gyrmaga we sahypaňyzy has gowy görnüşde indekslemäge kömek edip biler. Telekeçiler we guramalar maglumatlary çykarmagyň umumy gerimini artdyrmalydyrlar, gündelik web sahypalaryny has köp gözlemeli we häzirki bazar tendensiýalary barada has köp maglumat almaly.

Maslahat # 4: Maglumatlaryňyzyň hiline giriň:

Iň soňkusy, iň azyndan, maglumatlaryňyzyň hiline yzygiderli girmeli ýa-da gözegçilik etmeli. Web mazmunyňyzyň okalýandygyna we ulalýandygyna göz ýetiriň. Mundan başga-da, bagtly müşderilere öwrülmegi üçin okyjylaryňyz üçin özüne çekiji we özüne çekiji bolmaly. Adatça, maglumatlary yzygiderli gyrmaly bolarsyňyz we öz web sahypaňyzda çap etmezden ozal barlamaly bolarsyňyz. Nusgalary maglumatlaryň hiline gözegçilik etmek üçin internetden ýygnap bolýar. ScrapeHero ýaly hyzmatlar, maglumatlaryň hiline baha bermek üçin ulanyp boljak dürli nusgalary mugt ýygnamak mümkinçiligini berýär.

mass gmail